.
.

Reglement for fastliggere på Tannisby Camping

-      Lejemålet gælder kun for de på kontrakten og campingpasset omfattede personer, og gælder for én sæson.  

-      En fast plads skal ibrugtages senest 15 dage efter reservationens start. Pladsen må kun fraflyttes efter aftale, i lejede tidsrum. Fraflyttes pladsen uden aftale, ophører reservationen, uden økonomisk kompensation.

-      En sæsonplads er tidligst gyldig fra betalingsdato og indtil da betales almindelig overnatningsgebyr. 

-      Såvel lejer som overnattende gæster skal aflevere gyldigt campingpas til opbevaring i receptionen. 

-      Det er lejerens ansvar at alle gæster registreres i receptionen - Der pålægges enheden overnatningsgebyr pr. gæst der ikke er registreret, hvis reglerne omgås!

-      Gæster kører aldrig ind på pladsen, men skal parkere udenfor bommen.

-      Udlånes vognen, skal dette meddeles informationen. Lånere/lejere skal indskrives som alm. campister og betale alm. overnatningsgebyr pr. person, samt alm. strømgebyr. Sæsonenhedens måler skal derfor frakobles.

-      Fremleje eller videresalg af lejet enhed er ikke tilladt. 

-      Prisen er inkl. oplyste kwt jf. sæson reservation - Merforbruget afregnes jf. måler ved afrejse, til 3,5kr/kwt.

-      Strømkabel og målerbørfrakobles hver gang man forlader pladsen i mere end et døgn, og lægges ind i vognen, af hensyn til misbrug og som ekstra brandsikring.

-      Måleren skal placeres ved campingpladsens strømstik, og ikke ved/under vognen. Stik og måler skal fugtsikres!

-      Det er ikke tilladt at gulvtæpper, fibertex mv. stikker mere end 5 cm. ud på ydersiden af forteltet.

-      Kabeltromler, varmeblæsere eller anden elektrisk varmekilde måaldrigbenyttes.

-      Benyttes pladsen under vognen til opbevaring, skal skørter monteres. Opbevarede effekter må ikke være synlige.

-      Det er tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og evt. ét redskabstelt pr. plads. Alt hvad der ikke placeres indenfor ovenstående skalfjernes hver gang pladsen forlades. Dette gælder også læhegn, børnetelte, havemøbler, cykler, ølkasser, gummibåde mm. Eneste undtagelse er en grill. Hegn, lamper, skilte, flagstænger, antenner og lignende er ikke tilladt monteret andre steder end på campingvognen.  

-      Græs og kanter skal klippes mindst hvert 2. uge.Det er lejerens ansvar, at græsset holdes nede og at der bliver klippet kanter og hæk omkring campingvogn og fortelt (tænk på dette inden i tager hjem).

-      El-plæneklipper, kantklipper og hækkesaks kan lånes i informationen - motoriserede klippere er ikke tilladt, af hensyn til ro på pladsen.  

-      Der er tilladt max. 1 køretøj pr. enhed somskalparkeres indenfor egen enhed, og dermedaldrigpå andre enheder - hverken frie enheder eller nabo enheder. Skel eller veje må heller ikke benyttes. Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet udenfor bommen. Campingvogn og fortelt skal holdes pæne, rene og fri for alger.  

-      Campingvognen skal være synet, mobil og skal kunne flyttes på almindelig vis. Alle vogne skal være forsynet med nummerplade, eller Camping Rådets grønne ID-plade med gyldigt årsmærke - ingen står uden plade/mærke. 

-      Det er tilladt at have fast gulv i forteltet. Dette skal fjernes ved afrejsen, eller stables ud mod vejen if. vinter opb..

-      Der er opstillet containere til alm. dagrenovation, samt genbrugsbobler til glas/flasker/dåser samt papir/pap.Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv. Dvs.ingendefekte havestole, griller, køleskabe, parasoller, badedyr og have affald mv. i containerne! 

-      Hvis ikke andet er aftalt, skal pladsen være ryddet ved lejemålets ophør. Evt. benyttede fliser mv. skal ikke deponeres i læbælterne! Pladsen skal fremstå ryddet samt græs og hæk skal være klippet. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting - heller ikke campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning. 

-      Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende lejemålet er lejrchefens beslutning afgørende. 

-      Uoverensstemmelser med lejrchefens anvisninger, eller grov overtrædelse af én eller flere regler uden foregående aftale, vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten, og lejer vil herefter kunne bortvises fra pladsen uden nogen form for refusion.

-      Lejemålet er uopsigeligt i reserverede periode, hvorfor der ikke vil finde nogen form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide - uanset grund.

-      I øvrigt bedes pladsens ordensreglement og Camping Rådets campingreglement gennemlæst og overholdt.

-      Hold altid mindst 3,0 m til alle naboer. I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel, skal vogn, telt, markise mm. opstilles så det ikke forringer naboens opstillings mulighed. 

Overholdes afstande ikke, kan vognes kræves flyttet af lejrchefen - husk at læsejl tæller med if. brandafstande. Spørg lejrchefen ved tvivl.

.
.